Sprzedawcą i właścicielem Sklepu Internetowego jest M&Z Sp. z o.o.  z siedzibą w Gdyni 81-571 przy ul. Chwaszczyńska 131B, NIP:958-126-84-00

§ 1. DEFINICJE

 1. Sklep – serwis internetowy należący do sprzedawcy, dostępny pod adresem www.britainsfarmtoys.pl.
 2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub firma składająca zamówienie w sklepie.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin.
 4. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w sklepie.
 5. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Klienta konta, dokonana w wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
 7. Czas Realizacji Zamówienia – czas, w którym Zamówienie jest kompletowane przez Sprzedawcę, a następnie wydawane przewoźnikowi; Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy (czasu między wydaniem Zamówienia przewoźnikowi a jego wydaniem Klientowi);

§ 2. ZASADY OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.
 2. Klient może skontaktować się ze Sklepem poprzez pocztę e-mail: sklep@britainsfarmtoys.pl, formularz kontaktowy na stronie Sklepu oraz listownie.
 3. W celu korzystania ze Sklepu internetowego po stronie Klienta muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Wszystkie Towary dostępne w sklepie są nowe, nie posiadają wad oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z Regulaminem i jego pełna akceptacja.

§ 3. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego britainsfarmtoys.pl
 2. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych potrzebnych do wysyłki tj. imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, telefon kontaktowy. Nieprawidłowe wypełnienie formularza bądź podanie błędnych danych może spowodować odstąpienie Sklepu internetowego od realizacji Zamówienia.
 4. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów jak i danych do wysyłki. Zatwierdzenie zamówienia poprzez przycisk „Kupuję i płacę” jest równoznaczne z obowiązkiem dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów wysyłki, o czym Klient zostaje poinformowany przez zatwierdzeniem zamówienia.
 5. Przyjęcie Zamówienia do realizacji każdorazowo potwierdzane jest przez Sklep e-mailem zwrotnym wysyłanym na adres e-mail, wskazany przez Klienta w Formularzu Rejestracyjnym i jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży.

§ 4. CENY I PŁATNOŚCI

 1. Ceny produktów w Sklepie są podawane w złotych polskich i są cenami brutto. Ceny nie zawierają kosztów dostawy produktu do klienta, które są podawane oddzielnie.
 2. W wypadku zmiany cen Towarów, Zamówienie będzie realizowane po cenie obowiązującej w chwili składania Zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu internetowego, usuwania istniejących towarów ze Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z normami kodeksu cywilnego i innych i ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep, przed wprowadzeniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
 4. Za Towary w Sklepie można zapłacić wedle wyboru:
  1. Gotówką – Klient dokonuje zapłaty odbierając towar dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej,
  2. Szybkim przelewem bankowym on-line,
  3. Karta kredytową,
  4. Przelewem bankowym bezpośrednio na numer konta Sprzedawcy (numer konta bankowego: 27 1140 1065 0000 5650 7800 1001 Właściciel: M&Z sp. z o. o. ul. Chwaszczyńska 131B, 81-571 Gdynia)
 5. Rozliczenia transakcji karta kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU.pl
 6. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, powoduje anulację zamówienia.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na  odległość następuje przez przekazanie Klientowi dowodu zakupu. Dowód zakupu może być wysłany w formie elektronicznej, lub razem z zamówieniem.

§ 5. WYSYŁKA TOWARÓW

 1. Towary wysyłane są na terenie RP na adres podany przez Klienta w zamówieniu.
 2. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się od momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwota ceny sprzedaży (i ewentualnych kosztów wysyłki) w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej. W przypadku wysyłki za pobraniem, realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zawarcia umowy sprzedaży określonej zgodnie z § 3 ust. 5
 3. Zamówienia realizowane są w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele oraz święta są realizowane w kolejnym dniu roboczym. Maksymalny czas realizacji to 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania należnej kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy lub zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Na termin otrzymania przesyłki składa się czas realizacji zamówienia, z uwzględnieniem czasu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy ( zwykle do 2 dni roboczych) oraz przewidywanego czasu dostawy.
 5. Towary są dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej firmą kurierską , oraz przy wykorzystaniu usługi „Paczkomaty InPost”, w zależności od wybranej przez klienta opcji. Jest również opcja bezpłatnego odbioru towaru z magazynu mieszczącego się przy ul.Chwaszczyńska 131 B przy wcześniejszym umówieniu się z personelem Sklepu.
 6. Koszty wysyłki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, bez względu na wybraną formę dostawy ponosi Sprzedawca.
 7. Przewidywany czas dostawy to:
  1. 1- 2 dni robocze przy wyborze przesyłki kurierskiej
  2. 2-3 dni robocze przy wyborze przesyłki za pośrednictwem „Paczkomaty InPost”

§ 6. ZWROTY TOWARÓW-ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży wysłanych towarów bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towarów.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia (pobierz  oswiadczenie odstapienia od umowy  ) wysłanego na adres M&Z Sp. z o.o 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 131 B.
 3. Klient odsyła Towary, które chce zwrócić na adres pocztowy:

M&Z Sp. z o.o.

Chwaszczyńska 131B

81-571 Gdynia

Z dopiskiem „ZWROT”, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy.

 1. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych Towarów
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów, nie później niż 14 dni, od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 3. Zwrot płatności Klienta zostanie dokonany przy użyciu tych samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
 4. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili zwrotu Towaru lub dostarczenia dowodu jego odesłania.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów, wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 7. REKLAMACJE

 1. W przypadku posiadania przez produkty wad o charakterze niezgodności towaru z umową klient może złożyć reklamację.
 2. Reklamacje należy złożyć drogą mailową na adres sklep@britainsfarmtoys.pl. Po otrzymaniu potwierdzenia o otrzymaniu zgłoszenia, klient powinien odesłać reklamowany towar adres: M&Z Sp. z o.o. 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 131B z dopiskiem „REKLAMACJA”.
 3. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar.
 4. Jeśli towar ma wady, Klientowi przysługują poniższe roszczenia ( art. 556 oraz art. 561 Kodeku Cywilnego): a) złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny Towaru albo, b) żądanie wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 5. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany do Klienta wraz z odmową reklamacji oraz jej uzasadnieniem.

§ 8. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 9. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNA

 1. Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną a) Umożliwianie zawieranie on-line umów sprzedaży towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem, b) Umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie, c) Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów.
 2. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umów sprzedaży towarów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w pkt 1 ppkt b) i c) powyżej.
 3. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące: a) Dostęp do sieci Internet, b) Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne), c) Posiadanie konta poczty elektronicznej.
 4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail sklep@britainsfarmtoys.pl. Reklamacja Klienta powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.
 5. Sprzedawca informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

§ 10. ZAPISY KOŃCOWE

 1. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.
 3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.
 4. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 5. Sprzedawca. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 powyżej.
 6. Wszelkie prawa autorskie do nazw handlowych, logotypów, marek użytych na stronie www.britainsfarmtoys.pl należą do ich Właścicieli. Użycie ich na stronie sklepu jest tylko w celach lepszego, precyzyjniejszego oznakowania produktów.